Komfortowa posiadłość z basenem do wynajęcia

Grand House 47 - wynajem

GrandHouse47 instagram GrandHouse47 facebook
ul. Boguszyn 47, 64-117 Boguszyn info@grandhouse47.com +48 782 505 060
PL | EN
Grand House 47 Spa Grand House 47 Private Lounge

Regulamin

R E G U L A M I N
NAJMU I KORZYSTANIA Z OBIEKTU
GRAND HOUSE 47
POŁOŻONEGO W BOGUSZYNIE 47, 64-117 BOGUSZYN

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na podstawie których dokonuje się rezerwacji
i najmu krótkoterminowego Grand House 47, położonego w Boguszynie 47, 64-117 Boguszyn, zwanego dalej Obiektem, oraz zasady korzystania z Obiektu.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy najmu Obiektu.
§ 2.
DEFINICJE
Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:
1) Wynajmujący – właściciel i administrator obiektu, którym jest Pani Anżelika Bela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grand House 47 Andżelika Bela, adres: Boguszyn 47; 64-117 Boguszyn, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6971310657, REGON 300701495.
2) Obiekt – Grand House 47 znajdujący się w miejscowości Boguszyn 47, 64-117 Boguszyn. Dom mieszkalny wraz z ogrodem i parkingiem przeznaczony do dyspozycji Klienta na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych. Obiekt przystosowany jest również do celów szkoleniowych, organizacji różnego rodzaju imprez, spotkań, bankietów oraz konferencji.
3) Klient – każda osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca stroną umowy najmu Obiektu.
4) Manager – osoba upoważniona przez Wynajmującego do przekazania, odbioru kluczy do Obiektu, nadzoru nad Obiektem, a także realizacją warunków umowy najmu Obiektu oraz wszelkich czynności z nią związanych.
§ 3.
UMOWA
Zawarta umowa obejmuje tylko i wyłącznie najem Obiektu wskazanego na stronie https://grandhouse47.com. Apartament przeznaczony jest maksymalnie dla 12osób i/lub ewentualnej dostawki dla maksymalnie dwóch dzieci.
§ 4.
REZERWACJA
1. Rezerwacja Obiektu może zostać dokonana e-mailowo lub telefonicznie, a także za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego booking.com.
2. Po przesłaniu wiadomości e-mail lub rezerwacji telefonicznej Klient otrzymuje drogą mailową informację zwrotną dotyczącą realizacji wstępnej rezerwacji wraz z podanym terminem i kwotą płatności za najem Obiektu.
3. Rezerwacja wymaga wpłaty zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty czynszu najmu, jednakże w wysokości nie mniejszej, niż równowartość czynszu najmu za 2 doby.
4. Zadatek powinien zostać zapłacony na rachunek bankowy Wynajmującego niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 6 godzin od otrzymania zwrotnej informacji mailowej, o której mowa w ust. 2 powyżej.
5. Brak wpłaty zadatku, w terminie określonym w ust. 4 powyżej, spowoduje automatyczne anulowanie rezerwacji. Zadatek wpłacony po terminie przywraca rezerwację, o ile Wynajmujący nadal dysponuje wolnym terminem.
6. Rezerwacji Obiektu można dokonywać minimum na dwie doby, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
7. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
8. Po wpłacie zadatku Klient otrzymuje e-mail potwierdzający rezerwację.
9. Klient może otrzymać fakturę za pobyt w Obiekcie. O potrzebie uzyskania faktury Klient poinformuje najpóźniej tydzien po pobyciu.
10. Podstawą do przekazania Obiektu jest okazanie dokumentu tożsamości Klienta i osób objętych jego rezerwacją. Podczas przekazania Obiektu, Klientowi przekazywane są przez wlasciciela lub managera klucze oraz informacje o wyposażeniu i sposobie użytkowania urządzeń znajdujących się na terenie Obiektu.
11. Klucze do Obiektu zostaną wydane Klientowi przy zakwaterowaniu i po wcześniejszym dokonaniu wszystkich opłat związanych z rezerwacją oraz wpłaceniu kaucji. W przypadku utraty, zgubienia bądź zniszczenia kluczy, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 zł.
§ 5.
CZYNSZ I KAUCJA, WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Klient zobowiązuje się zapłacić Wynajmującemu czynsz w wysokości określonej
w umowie najmu, ustalonej na podstawie Cennika, pomniejszonej o kwotę zadatku,
o którym mowa w § 4 ust. 3 Regulaminu.
2. Czynsz będzie płatny przelewem, najpóźniej dzień przed zakwaterowaniem, na numer rachunku bankowego Wynajmującego.
3. Czynsz nie podlega obniżeniu w przypadku, gdy wydanie Obiektu ulegnie opóźnieniu
z przyczyn leżących po stronie Klienta.
4. W terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Klient zapłaci Wynajmującemu kwotę,
w wysokości określonej w umowie, tytułem kaucji zwrotnej, która stanowi zabezpieczenie w przypadku wystąpienia konieczności pokrycia należności związanych z usunięciem ewentualnych usterek, zniszczeń lub ubytków powstałych w przedmiocie najmu i w jego wyposażeniu z winy Klienta lub osób, za które ponosi odpowiedzialność oraz należnej ceny za pobyt osoby niezgłoszonej.
5. W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek, zniszczeń, ubytków lub brak zgłoszenia dodatkowych osób będzie przenosił wysokość kaucji, o której mowa w ust. 5 powyżej, Klient zobowiązuje się pokryć wynikające z tego tytułu koszty, w tym zarówno rzeczywistą szkodę, jak i utracone korzyści, które Wynajmujący mógłby uzyskać, gdyby usterki, zniszczenia lub ubytki nie wystąpiły oraz zostały zgłoszone wszystkie osoby przebywające w Obiekcie najpóźniej w dniu wymeldowania z Obiektu.
6. Kaucja, o której mowa w ust. 5, zostanie zwrócona Klientowi w pełnej wysokości,
do 7 dni po Wynajmu w przypadku, gdy Obiekt wraz z wyposażeniem
i urządzeniami zostanie zwrócony bez uwag.
7. Wszelkie płatności w Obiekcie można dokonać wyłącznie gotówka.
§ 6.
ANULOWANIE I ZMIANA REZERWACJI PRZEZ KLIENTA
1. W przypadku rezygnacji przez Klienta z rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni od daty przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
2. W przypadku rezygnacji w terminie powyżej 30 dni od planowanego rozpoczęcia pobytu możliwy jest 50% zwrotu wpłaconego zadatku w terminie 30 dni od dnia poinformowania Wynajmującego o rezygnacji lub zmiana terminu rezerwacji.
3. Zmiana rezerwacji jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy w nowym terminie rezerwacji Obiekt jest wolny.
4. Gdy nowy termin wybrany przez Klienta przypada w sezonie lub terminie, w którym obowiązują ceny wyższe, wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
§ 7.
POBYT
1. Pobyt w Obiekcie rozpoczyna się o godzinie 16.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i trwa do godziny 12.00 ostatniego dnia rezerwacji.
2. Zameldowanie odbywa się w godzinach dozwolonych Istnieje możliwość indywidualnego wyznaczenia godziny odbioru i zwrotu kluczy do Obiektu, o ile w tych dniach nie nakładają się inne rezerwacje w Obiekcie. W takiej sytuacji, Klient może zwrócić się do Wynajmującego, co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem,
o możliwość zmiany godzin pobytu w Obiekcie. W braku zgody Wynajmującego zameldowanie i pobyt w Obiekcie odbywa się według reguł określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
3. Chęć przedłużenia pobytu poza okres obejmujący wcześniejszą rezerwację Klient powinien zgłosić Wynajmującemu, co najmniej dobę przed datą ostatniego dnia pobytu. Koszt przdluzenia to 100PLN za 1 godzine.
4. Wynajmujący uwzględni wniosek o przedłużenie pobytu w miarę posiadanych możliwości, w szczególności wolnego terminu.
§ 8.
KORZYSTANIE Z OBIEKTU
1. Z Obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby wskazane imiennie przez Klienta.
2. Przez cały czas pobytu na terenie Obiektu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
3. Na terenie Obiektu moze przebywać 1 pies do 10kg. (koszt 50 PLN za dobe)
4. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację przez Klienta przyjęć, imprez czy spotkań większej ilości osób niż zadeklarowanej przy rezerwacji Obiektu. Za złamanie tego zakazu Klient zobowiązany będzie zapłacić Wynajmującemu karę umowną
w wysokości 5000 zł (piec tysiecy złotych) za każde takie naruszenie Regulaminu.
5. Zabrania się nocowania większej ilości osób niż zadeklarowano w Umowie.
6. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o szkodach wyrządzonych przez niego lub osoby, za które odpowiada oraz do pokrycia wartości tych szkód, a także za szkody spowodowane przez zwierzęta przebywające w Obiekcie.
7. W Obiekcie nie obowiązuje cisza nocna.
8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, jak również rzeczy pozostawione poza pokojem na terenie Obiektu.
9. Klient zobowiązuje się używać przedmiot najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, dbać o jego stan techniczny, utrzymywać Obiekt w należytym stanie, dbać o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa oraz stosować się do porządku domowego.
10. Prosimy o pozostawienie domu po pobycie w stanie uporzadkowanym jak w chwilli zameldowania, za wyjatkiem nie wielkich sladow kulturalnego korzystania. Wszystkie potrzebne sprzety oraz srodki czystosci sa na miejscu. W przypadku pozostawienia willi w stanie wymagajacym ponad standardowego sprzatania aby przywrocic ja do stanu jak w chwilli zameldowania, moze zostac pobrana oplata dodatkowa za sprzatanie potracona z kaucji. Niewlasciwa lub brak segregacji odpadow wiaze sie z oplata dodatkowa 150 PLN potracona z kaucjii.
11. Klient zobowiązuje się do nie zabierania z Obiektu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia.
12. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz e-papierosów we wszystkich pomieszczeniach z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych na zewnątrz budynku. Za złamanie zakazu obowiązuje kara w wysokości 1000PLN plus ewentualne koszty wymiany elementów wyposażenia i wykończenia Obiektu przesiąkniętych dymem.
13. W pokojach obowiązuje całkowity zakaz przygotowywania posiłków i napojów gorących.
14. Każdorazowo opuszczając Obiekt w czasie pobytu, Klient jest zobowiązany do jego zabezpieczenia poprzez zamknięcie drzwi wejściowych, balkonowych oraz okien,
a także poprzez wyłączenie płyty grzewczej, piekarnika i innych pracujących urządzeń elektrycznych.
15. W przypadku rażącego naruszenia przez Klienta zasad Regulaminu Wynajmujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do niezwłocznego opuszczenia Obiektu. Wszelkie opłaty w tej sytuacji nie podlegają zwrotowi.
16. Jeżeli pobyt trwa mniej niż 4 doby sprzątanie pokoi odbywa się tylko i wyłącznie na życzenie Klienta. Usługa sprzątania jest dodatkowo płatna i określona w Cenniku.
17. Obiekt wyposażony jest w bezprzewodowy dostęp do Internetu – Wi-Fi.
18. Klient powinien korzystać ze sprzętu AGD, jak i innych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zachowaniu ogólnych zasad bhp.
19. Korzystanie z sauny i basenu jest nieodpłatne i możliwe 24h/dobę. Basen jest niestrzeżony. Klient korzysta z basenu oraz sauny na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie korzystają z basenu oraz sauny tylko pod nadzorem swoich pełnoletnich opiekunów.
20. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w pokoju głównym, do którego wszyscy mają dostęp.
21. Parking jest przeznaczony tylko dla Klientów. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy oraz mienie w nich pozostawione.
22. Obiekt jest monitorowany z zewnątrz.
23. Na terenie Obiektu grillowanie jest dozwolone, oraz ognisko jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych od 1 Pazdziernik do 30 Kwiecien. Zabrania się pozostawiania rozpalonego grilla lub ogniska bez nadzoru, po zakończonym grillowaniu lub ognisku należy stanowisko uprzątnąć. Jednorazowy koszt ogniska to 150 PLN palenisko oraz drewno znajduje sie na terenie ogrodu.
24. Nie jest dozwolone samemu rozpalac w balii ogrodowej. Kara umowna 2000 PLN.
25. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania i wydania kluczy
w przypadku, gdy Klient lub osoba objęta rezerwacją Klienta:
1) będzie pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
2) odmówiła lub nie okazała ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport),
3) zachowuje się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
4) podczas wcześniejszego pobytu dokonała szkód materialnych w Obiekcie lub w inny rażący sposób naruszyła zasady Obiektu skutkujące odstąpieniem przez Wynajmującego od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
26. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody majątkowe lub osobiste poniesione przez Klienta lub osoby trzecie w trakcie realizacji umowy, powstałe
z przyczyn, za które Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
27.
§ 9.
RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych Klienta jest Andżelika Bela prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grand House 47 Andżelika Bela, Boguszyn 47, 64-117 Boguszyn; poczta Krzycko Małe.
2) dane osobowe Klienta przetwarzane będą:
a) w związku z wykonywaną umową, w celu świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO,
b) w związku z systemem monitoringu wizyjnego – zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Obiektu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. f) RODO. Dane będą ujawniane wyłącznie upoważnionym do przetwarzania danych osobowych podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom oraz odbiorcom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3) dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres:
a) w związku z wykonywaną umową tj. świadczenie usług – przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywanej umowy,
b) w związku z systemem monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni.
4) Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z ww. uprawnień należy przesłać wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej na adres administratora danych lub adres e-mail: info@grandhouse47.com Administrator zrealizuje wskazane prawa, jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania, o czym zostanie Klient poinformowany.
5) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
6) Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.
7) dane Klienta nie będą przekazywane do państw trzecich, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
§ 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.12.2019 r. i ma zastosowanie do rezerwacji, które zostaną złożone po tej dacie.
2. Zapoznanie się z zasadami panującymi w Obiekcie jest obowiązkiem każdego Klienta. Nieznajomość tych zasad nie zwalnia od ich przestrzegania.
3. Regulamin obowiązuje bez wyjątku wszystkich przebywających na terenie Obiektu.
4. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, jak również na stronie internetowej Obiektu: https://grandhouse47.com .
5. Wszelkie zmiany Regulaminu będą dokonywane poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej https://grandhouse47.com .


WAŻNE INFORMACJE I TELEFONY:
Email: info@grandhouse47.com
TELEFON DO MENAGERA: +48 782 505 060

INTERNET: Internet Domowy 5G
HASŁO: B4124718

DANE KONTA:
Grand House 47
Bank: PKO BANK POLSKI
Nr Rachunku: 40 1020 3088 0000 8902 0120 0500


Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X